Salgs-, leverings- hosting- og abonnementsbetingelser til erhvervskunder

DigitalLås A/S


1 Anvendelse

1.1. Anvendelse. Salgs-, leverings- hosting- og abonnementsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om DigitalLås A/S, CVR-nummer 42825697, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser og service til erhvervskunder.


2 Aftalegrundlag

2.1. Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser eller kundens skriftlige eller mundtlige accept af et tilbud fremsendt fra DigitalLås det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser og service til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2. Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.3 Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.


3 Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser og service

3.1. Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved leveringen. Virksomheden sælger og leverer reservedele til et produkt i mindst 12 måneder efter, at det er leveret til kunden.

3.2. Ydelser og service. Tilknyttede ydelser og service, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter eller reservedele såsom installation, hosting- abonnements- serviceaftaler udføres håndværksmæssigt og fagligt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.


3.3. Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser og service, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til sikring og overvågning til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4 Pris og betaling

4.1. Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser og service følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er i danske kroner eksklusive moms.

4.2. Alle priser er betinget af, at Virksomheden kan udføre arbejdet uhindret indenfor Virksomhedens normale arbejdstid, medmindre andet er aftalt skriftligt.

4.3. Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser og service senest netto kontant, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5 Forsinket betaling

5.1. Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser og service rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden berettiget til at beregne rente i henhold til renteloven samt opkræve eventuelle gebyrer i forbindelse med inkassationen af det skyldige beløb.

5.2. Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser og service senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.


6 Ejendomsret

6.1. Virksomheden bevarer den fulde ejendomsret til udlejede alarmanlæg og sikringssystemer. Kunden har pligt til at holde anlægget forsvarligt ved lige og nøje følge den/de brugsanvisninger og anvisninger, som Virksomheden udsteder for brugen af anlægget.

6.2. Virksomheden bevarer den fulde ejendomsret til købte alarmanlæg og sikringssystemer, indtil at kunden har betalt den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og gebyrer.


7 Overdragelse af hosting, abonnement og serviceaftaler

7.1. Kunden kan kun overdrage sit abonnement, herunder de lejede alarmanlæg og sikringssystemer, såfremt dette skriftligt godkendes af Virksomheden.


7.2. Ved overdragelse frigøres den hidtidige kunde først for sine forpligtelser, når hosting- abonnements- serviceaftalen med den nye kunde træder i kraft.

8 Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

8.1. Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

8.2. Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele og tilknyttede ydelser og service til kunden skriftligt senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

8.3. Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele og tilknyttede ydelser og service uden Virksomhedens skriftlige accept.

8.4. Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

9 Levering

9.1. Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele i forbindelse med installation af disse. Såfremt der ikke indgår installation fremsendes produkter og reservedele efter Incoterms 2020 betingelser EXW – Ex Works.

9.2. Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser og service til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse, såfremt der ikke fremgår en aftalt leveringstid i ordrebekræftelsen, er der ikke indgået aftale om fast leveringstid. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

9.3. Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser og service ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

10 Forsinket levering

10.1. Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser og service, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

11 Garanti

11.1. Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 12 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 24 måneder fra oprindelig levering. Eventuelle garantireparationer udføres indenfor Virksomhedens normale arbejdstid.

11.2. Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele såsom mekaniske og elektronisk komponenter og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

11.3. Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

11.4. Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

11.5. Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

12 Ansvar

12.1. Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

12.2. Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

12.3. Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 10 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser og service, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår, dog max kr. 500.000. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.


12.4. Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.


12.5. Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, strømsvigt, omfattende driftsforstyrrelser, hackerangreb, netnedbrud og arbejdsstridigheder.


12.6. Virksomheden dækker ikke skader og tab, som skyldes fejl i de af teleselskaberne leverede dele, signaloverførsel, teleforbindelse eller forsinkelser og ændringer fra teleselskab og lignende.


12.7. Virksomheden påtager sig intet ansvar som følge af, at unormalt vejrlig forøger reaktions- og udkaldstiden i henhold til kundens forholdsordre.

13 Opsigelse

13.1. Hosting- abonnements- serviceaftaler kan tidligst opsiges efter 12 måneder fra acceptdatoen, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne. Herefeter kan hosting- abonnements- serviceaftaler fra begge parters side skriftligt opsiges med 3 måneders varsel til udløb ved en måneds udgang, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.


13.2. I tilfælde af, at kunden misligholder hosting- abonnements- serviceaftalen ved manglende vedligeholdelse af anlæg eller ved manglende betaling, er Virksomheden berettiget til straks at stoppe alle services samt tilbagetage evt. udlejede anlæg og gøre restkravet op overfor kunden, svarende til den resterende del af opsigelighedsperioden med tillæg af enhver yderligere udgift forbundet med tilbagetagelsen.


13.3. Alle omkostninger ved evt. reparationer af vægge, lofter, døre m.v. i forbindelse med nedtagning, påhviler kunden.


13.4. Købte anlæg nedtages ikke, dog nedtages nøglebokscylindre og skilte. Omkostningerne forbundet hermed faktureres direkte til kunden. Evt. udtagning af nøgle fra nøgleboksen faktureres ligeledes til kunden.


13.5. Ved opsigelse af leasingaftaler er det leasingselskabets opsigelsesregler, der er gældende.


14 Immaterielle rettigheder

14.1. Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

14.2. Krænkelse. Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, (ii) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 70 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af produkters, reservedeles eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

15 Fortrolighed

15.1. Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.


15.2. Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.


15.3. Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.


16 Behandling af personhenførbare oplysninger

16.1. Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation med Kunden. Oplysningerne vidergives alene til vores underleverandør og samarbejdspartner, i nødvendigt omfang forbindelse med forespørgsler og bestilling fra kunden.


16.2. Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bla. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering). 


16.3. Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept. 

16.4. Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Virksomhedens på info@didgtallaas.dk.

17 Gældende ret og værneting

17.1. Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

17.2. Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Byretten i Odense under anvendelse af dansk ret, medmindre Virksomheden vælger at anlægge sag ved Købers værneting. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Inter-nationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.

Disse betingelser er gældende fra 12/11-2021